شهر من ، اقلید

وبلاگ معرفی شهر اقلید

معرفی اقلید - اقلید در دائره المعارف بزرگ اسلامی

اِقْلید، شهرستان‌ و شهری‌ در استان‌ فارس‌.
نام‌گذاری‌: اقلید معرب‌ کلید و به‌ معنای‌ آن‌ است‌ و بر این‌ ناحیه‌ بدان‌ جهت‌ اطلاق‌ شده‌ است‌ که‌ آن‌ بلوک‌ را کلید گشودن‌ فارس‌ دانسته‌اند؛ هر که‌ آن‌ را فتح‌ نمود، گویا فارس‌ را فتح‌ نموده‌ است‌ (فسایى‌، 1/113)،
شهرستان‌ اقلید: یکى‌ از شهرستانهای‌ 16 گانة استان‌ فارس‌ اقلید است‌ که‌ در بخش‌ شمالى‌ آن‌ استان‌ قرار دارد.

اوضاع‌ طبیعى‌، آب‌ و هوا و محیط زیست‌: شهرستان‌ اقلید با وسعت‌ 208 ،7کم 2 یا 8/5% مساحت‌ استان‌ فارس‌ ( آمارنامه‌، 1372ش‌، 21) به‌ صورتى‌ مستطیل‌ مانند بین‌ 30 و 15 تا 31 و 7 عرض‌ شمالى‌ و 51 و 45 تا 52 و 47 طول‌ شرقى‌ واقع‌ شده‌، و محدود است‌ از شمال‌ و مشرق‌ به‌ شهرستان‌ آباده‌، از جنوب‌ به‌ شهرستان‌ مرو دشت‌ و سپیدان‌ از استان‌ فارس‌ و از مغرب‌ به‌ شهرستان‌ سمیرم‌ از استان‌ اصفهان‌ (همان‌، 28). از نظر طبیعى‌ این‌ شهرستان‌ در قلب‌ مرتفعات‌ زاگرس‌ مرکزی‌، و در آنچنان‌ ارتفاعى‌ از سطح‌ دریا قرار گرفته‌ است‌ که‌ ارتفاع‌ هیچ‌ نقطة آن‌ کمتر از 000 ،2متر نیست‌ ( جغرافیا...، 2/864). بنابراین‌، شهرستان‌ اقلید منطقه‌ای‌ است‌ کوهستانى‌ که‌ دهها رشته‌ از جبال‌ زاگرس‌ در امتداد عمومى‌ از شمال‌ غربى‌ به‌ جنوب‌ شرقى‌، سراسر وسعت‌ آن‌ را فرا گرفته‌ است‌. از میان‌ این‌ رشته‌ها مى‌توان‌ مهم‌ترین‌ آنها را بدین‌ شرح‌ نام‌ برد:

1. کوهستان‌ سفید، که‌ از 30 کیلومتری‌ شمال‌ غربى‌ اقلید شروع‌ مى‌شود و به‌ صورت‌ قوسى‌ رو به‌ جنوب‌ ادامه‌ دارد و سپس‌ به‌ سمت‌ شمال‌ منحرف‌ مى‌گردد و در مشرق‌ اقلید پایان‌ مى‌یابد. کوهستان‌ سفید که‌ مساحتى‌ معادل‌ 950 کم 2 را فراگرفته‌ است‌، از کوههای‌ انگه‌دونى‌، خرمن‌ کوه‌، درغوک‌، سلمه‌ کوه‌، تنگ‌ گورک‌، بُل‌ و یال‌خری‌ تشکیل‌ یافته‌ است‌ و بلندترین‌ قلة آن‌ بل‌ نامیده‌ مى‌شود که‌ 943 ،3متر ارتفاع‌ دارد و در جنوب‌ شرقى‌ اقلید واقع‌ است‌ (جعفری‌، 1/318).
2. کوهستان‌ برآفتاب‌، که‌ از 39 کیلومتری‌ جنوب‌ غربى‌ اقلید شروع‌ مى‌شود و در 47 کیلومتری‌ جنوب‌ شرقى‌ آن‌ پایان‌ مى‌یابد و خود مرکب‌ است‌ از کوههای‌ عابدینى‌ و چوب‌بیدی‌ که‌ به‌ طول‌ 40 کم از شمال‌ غربى‌ به‌ جنوب‌ شرقى‌ کشیده‌ شده‌، و بلندترین‌ قلة آن‌ به‌ نام‌ برآفتاب‌، با 514 ،3متر ارتفاع‌ در 43 کیلومتری‌ جنوب‌ اقلید واقع‌ است‌. راه‌ اتومبیل‌رو اقلید به‌ سده‌ این‌ رشته‌ را از کوهستان‌ کوشک‌ زر جدا مى‌کند. رود اوجان‌ از دامنة جنوبى‌ آن‌ سرچشمه‌ مى‌گیرد و در دامنه‌های‌ شمالى‌ آن‌ دو چشمة بزرگ‌ به‌ نام‌ رعنا و گلریز قرار دارد .

3. کوه‌ مشکان‌، که‌ در مرز شرقى‌ شهرستان‌ اقلید به‌ صورتى‌ واقع‌ شده‌ که‌ دهستان‌ چهاردانگة شهرستان‌ اقلید در دامنه‌های‌ غربى‌ و دهستان‌ قنقری‌ از شهرستان‌ آباده‌ در دامنه‌های‌ شرقى‌ آن‌ قرار گرفته‌ است‌. ارتفاع‌ آن‌ 825 ،2متر است‌ و در امتداد جنوب‌ روستای‌ مشکان‌ قرار دارد. راه‌ فصلى‌ ده‌ بید به‌ خنگشت‌ از دامنة شمالى‌ آن‌ مى‌گذرد. چشمة میش‌ بندان‌ در دامنة شمالى‌ این‌ رشته‌ جاری‌ است‌

4. کوه‌ پلنگى‌، که‌ در دهستان‌ چهاردانگه‌ و 45 کیلومتری‌ جنوب‌ باختری‌ اقلید و شمال‌ روستای‌ حاجى‌ آباد واقع‌ شده‌، و ارتفاع‌ آن‌ حدود 950 ،2متر است‌. این‌ کوه‌ از شمال‌ خاوری‌ به‌ کوه‌ چهاربید متصل‌ است‌ و جزو کوهستان‌ کوچک‌ کوشک‌ زر از کوهستان‌ بزرگ‌ زاگرس‌ به‌شمار مى‌رود (همو، 1/137- 138).

در میان‌ این‌ کوهها، دشتها و جلگه‌های‌ میان‌ کوهى‌ و چشمه‌سارهای‌ فراوان‌ وجود دارد که‌ بیشتر آنها سرچشمه‌های‌ رودخانة کر را به‌ وجود مى‌آورد. از جملة این‌ دشتها مى‌توان‌ دشت‌ قورماس‌ بیگى‌ در 18 کیلومتری‌ و دشت‌ حسین‌ آباد در 17 کیلومتری‌ جنوب‌ باختری‌ و کویر اَبرکوه‌ در 70 کیلومتری‌ شمال‌ خاوری‌ اقلید را نام‌ برد ( فرهنگ‌ جغرافیایى‌ آبادیها...، 9).

رودخانه‌های‌ عمدة شهرستان‌ اقلید اینهاست‌:
1. رودخانة شادکام‌، که‌ در شمال‌ باختری‌ شهرستان‌ جاری‌ است‌ و از گردنة تیمارخان‌ سرچشمه‌ مى‌گیرد و به‌ آبگیر کافتر مى‌ریزد.
2. رودخانة اوجان‌، که‌ در میان‌ دره‌ای‌ بین‌ کوههای‌ برآفتاب‌ و پلنگى‌ به‌ سوی‌ شمال‌ باختری‌ روان‌ است‌. این‌ رودخانه‌ با رودخانة سفید یکى‌ شده‌، از تنگ‌ براق‌ مى‌گذرد و با پیوستن‌ به‌ رودخانة دزکرد، شاخة بزرگ‌ رود کر را به‌ وجود مى‌آورد.
3. رود سیوند، که‌ پلوار نیز نامیده‌ مى‌شود، از به‌ هم‌ پیوستن‌ چشمه‌های‌ متعددی‌ که‌ از دامنه‌های‌ جنوبى‌ کوه‌ بل‌ جاری‌ مى‌شوند، تشکیل‌ مى‌شود و پس‌ از سیراب‌ کردن‌ دشت‌ مرغاب‌، شاخة خاوری‌ رود بزرگ‌ کر را ایجاد مى‌کند.
علاوه‌ بر این‌ رودها از دامنه‌های‌ کوههای‌ اقلید مخصوصاً تودة نسبتاً عظیم‌ بل‌ چشمه‌ها و کاریزهای‌ فراوانى‌ جریان‌ پیدا مى‌کند که‌ مهم‌ترین‌ آنها عبارتند از چشمة رسول‌ الله‌، چشمة صفر، چشمة چغاد بالا و چشمة سید محمد. از کاریزهای‌ بنام‌ آن‌ کاریزهای‌ چنار سنقر و بید بالا را مى‌توان‌ نام‌ برد.
از جمله‌ عوارض‌ طبیعى‌ و جالب‌ شهرستان‌ اقلید آب‌ گیر بزرگ‌ کافتر است‌ که‌ در میان‌ دشتى‌ در جنوب‌ کوه‌ بل‌ و در خاور آبادی‌ کافتر واقع‌ شده‌، و محل‌ تجمع‌ آبهایى‌ است‌ که‌ از دامنه‌های‌ کوه‌ بل‌ سر چشمه‌ مى‌گیرد، یا از رود شادکام‌ بدان‌ مى‌ریزد.
آب‌گیر کافتر که‌ دریاچه‌ نیز نامیده‌ مى‌شود، با وسعتى‌ برابر 48 کم 2 به‌ طول‌ 5/8 کم در ارتفاع‌ 350 ،2متری‌ در 45 کیلومتری‌ جنوب‌ اقلید ( آمارنامه‌، 1372ش‌، 5) یکى‌ از بلندترین‌ دریاچه‌های‌ آب‌ شیرین‌ واقع‌ در فلات‌ ایران‌ است‌. عمق‌ این‌ دریاچه‌ چندان‌ زیاد نیست‌ و پیرامون‌ آن‌ را چمن‌زارهای‌ پهناور فراگرفته‌ است‌ که‌ در ماههای‌ بهار و تابستان‌ چراگاه‌ احشام‌ و اغنام‌ ایلات‌ قشقایى‌ را فراهم‌ مى‌سازد ( فرهنگ‌ جغرافیایى‌ آبادیها).
شهرستان‌ اقلید به‌ علت‌ کوهستانى‌ بودن‌ دارای‌ آب‌ و هوایى‌ خشک‌ و سرد است‌. میزان‌ متوسط دمای‌ سالانة آن‌ در حدود 11 سانتى‌ گراد است‌ و در مدت‌ کوتاهى‌ که‌ آمار جوّی‌ آن‌ وجود دارد، حداکثر مطلق‌ دمای‌ تابستان‌ از 32 تجاوز نکرده‌ است‌، در حالى‌ که‌ در زمستان‌ حداقل‌ مطلق‌ دمای‌ آن‌ تا 19 زیر صفر رسیده‌، و در سال‌، 116 روز یخ‌ بندان‌ داشته‌ است‌ ( سالنامه‌...، 413).
باران‌ سالانة اقلید در یک‌ سال‌ دیده‌ بانى‌ (1992م‌/دی‌ 1370 - آذر 1371) 5/278 میلى‌ متر ثبت‌ شده‌ است‌ که‌ تمام‌ آن‌ در ماههای‌ سردِ سال‌ - آذر تا اردیبهشت‌ - فرو ریخته‌، و در 6 ماه‌ دیگر سال‌ خشکى‌ محض‌ بر شهرستان‌ حکمفرما بوده‌ است‌. در سال‌ دیده‌بانى‌ اقلید 42 روز بارانى‌ داشته‌ که‌ در 8 مورد باران‌ شبانه‌ روز از 10 میلى‌متر تجاوز کرده‌ است‌ .

اوضاع‌ مساعد اقلیمى‌ و آب‌ فراوان‌ و زمینهای‌ رسوبى‌ میان‌ کوهى‌ دست‌ به‌ هم‌ داده‌، و این‌ شهرستان‌ را دارای‌ پوشش‌ نباتى‌ طبیعى‌ بسیار غنى‌ ساخته‌ است‌ که‌ در مرتفعات‌ کوهستانى‌ به‌ صورت‌ جنگلهای‌ پراکندة بادام‌ کوهى‌ و بنه‌، و در دشتها به‌ شکل‌ چراگاههای‌ وسیع‌ خودنمایى‌ مى‌کند. در دامنه‌های‌ اغلب‌ کوههای‌ اقلید انواع‌ گیاهان‌ طبیعى‌ صنعتى‌ و دارویى‌ از قبیل‌ آنقوزه‌، کتیرا، شیرین‌ بیان‌، کاسنى‌ و امثال‌ آن‌ به‌ دست‌ مى‌آید. در باغات‌ و سکونتگاههای‌ میان‌ کوهى‌ اقلید انواع‌ و اقسام‌ درختان‌ میوه‌ مانند سیب‌، زردآلو، توت‌، گلابى‌ و مخصوصاً انگور، و همچنین‌ چوبهای‌ صنعتى‌ مانند تبریزی‌ و چنار به‌ حد وفور وجود دارد و مورد بهره‌برداری‌ قرار مى‌گیرد. در کوههای‌ اقلید بزکوهى‌، قوچ‌، میش‌، پلنگ‌، خرس‌، و در دره‌های‌ آن‌ گراز، گرگ‌، روباه‌، کبک‌، تیهو، مرغابى‌ و ... دیده‌ مى‌شود ( فرهنگ‌ جغرافیایى‌ آبادیها، 9-10).

تقسیمات‌ کشوری‌ و جمعیت‌: در فرهنگ‌ آبادیهای‌ کشور (بر اساس‌ سرشماری‌ 1355ش‌) از آن‌ به‌ عنوان‌ شهرستان‌ یاد شده‌ است‌ (ص‌ 4). این‌ شهرستان‌ از دو بخش‌، 69 ده‌ و 308 مزرعة مستقل‌ و تابع‌ بدین‌ شرح‌ تشکیل‌ شده‌ است‌:
بخش‌ مرکزی‌ به‌ مساحت‌ 7/382 ،5کم2 شامل‌ 5 دهستان‌: خنجشت‌، دارای‌ 9 ده‌ و 71 مزرعه‌؛ شهرمیان‌، دارای‌ 7 ده‌ و 88 مزرعه‌؛ حسن‌آباد، دارای‌ 12 ده‌ و 25 مزرعه‌؛ خسروشیرین‌، دارای‌ 3 ده‌ و 38 مزرعه‌؛ احمدآباد، دارای‌ 10 ده‌ و 26 مزرعه‌.
بخش‌ سده‌ به‌ مساحت‌ 7/825 ،1کم2 شامل‌ 4 دهستان‌: آسپاس‌، دارای‌ 9 ده‌ و 26 مزرعه‌؛ دزکرد، دارای‌ 14 ده‌ و 12 مزرعه‌؛ سده‌، دارای‌ 3 ده‌ و 7 مزرعه‌؛ بکان‌، دارای‌ 2 ده‌ و 15 مزرعه‌ ( آمارنامه‌، 1372ش‌، 13-14، 21).
جمعیت‌شهرستان‌بنابربرآوردسال‌1370ش‌،202 ،95نفر( 855 ،16خانوار) بوده‌ است‌ که‌ از این‌ عده‌ 150 ،49نفر مرد و 052 ،46نفر زن‌ بوده‌اند. جمعیت‌ نسبى‌ شهرستان‌ 2/13 در کم2 بوده‌ که‌ از نصف‌ رقم‌ جمعیت‌ استان‌ یعنى‌ 28 نفر در کم 2 اندکى‌ کمتر است‌ (همان‌، 47).
در 1370ش‌ از کل‌ جمعیت‌ شهرستان‌ اقلید 026 ،33نفر (7/34%) شهرنشین‌ بوده‌، و 3/65% بقیه‌ در روستاها زندگى‌ مى‌کرده‌اند .
رشد شهرنشینى‌ در این‌ شهرستان‌ از 1365 تا 1370ش‌ از 9/1% تجاوز نکرده‌ است‌ (همان‌، 51).
در 1372ش‌ شهرستان‌ اقلید دارای‌ 104 آموزشگاه‌ بوده‌ است‌ که‌ در آن‌ 524 ،13دانش‌ آموز دختر و پسر مشغول‌ تحصیل‌ بوده‌اند. در همان‌ سال‌ در این‌ شهرستان‌ یک‌ مرکز تربیت‌ معلم‌ و 12 دبیرستان‌ کامل‌ متوسطه‌ با 731 ،2دانش‌آموز و 162 دبیر وجود داشته‌ است‌.
سرزمین‌ اقلید از روزگاران‌ گذشته‌ منطقة ییلاقى‌ و سردسیر ایلات‌ مختلف‌ قشقایى‌ و عرب‌ باصری‌ بوده‌ است‌ و اکنون‌ نیز در ماههای‌ بهار و تابستان‌ قسمت‌ عمده‌ای‌ از سکنة شهرستان‌ را تیره‌های‌ گوناگون‌ این‌ ایلات‌ تشکیل‌ مى‌دهند که‌ برای‌ بهره‌برداری‌ از مراتع‌ غنى‌ و سرشار آن‌ هر سال‌ 5 ماه‌ معیشت‌ ییلاقى‌ خود را در آنجا مى‌گذرانند. در میان‌ این‌ اقوام‌ و طوایف‌ مى‌توان‌ از بهلولى‌، علیقیالوار، شش‌ بلوکى‌، فارسیمدان‌، کله‌لو، کشکولى‌، اسلام‌لو، کلمه‌ای‌، گردشولى‌ و امثال‌ آنها نام‌ برد ( فرهنگ‌ جغرافیایى‌ آبادیها، 10).
زبان‌ سکنة شهرستان‌ اقلید فارسى‌، و مذهب‌ آنان‌ شیعة اثنا عشری‌ است‌ (شریف‌، 160).

وضع‌ اقتصادی‌: زمینهای‌ اقلید دارای‌ استعداد کشاورزی‌ بى‌نظیر است‌، به‌گونه‌ای‌ که‌ بیشتر آنها در سال‌ دوبار زیر کشت‌ مى‌رود(همانجا). در 1372 ش‌ حدود 438 ،80هکتار از زمینهای‌ حاصل‌خیز شهرستان‌ زیر کشت‌ آبى‌ ( 482 ،57هکتار) و دیم‌ ( 956 ،22هکتار) بوده‌ است‌ که‌ از این‌ مقدار 31 هزار هکتار به‌ گندم‌ و 948 ،6هکتار به‌ جو و بقیه‌ به‌ چغندر و یونجه‌ و محصولات‌ دیگر اختصاص‌ داشته‌ است‌. در همان‌ سال‌ انواع‌ محصول‌ برداشت‌ شده‌ در شهرستان‌ بدین‌ شرح‌ بوده‌ است‌: گندم‌ 496 ،106تن‌، جو 501 ،19تن‌، نخود 865 ،12تن‌، لوبیا 778 ،3تن‌، سایر حبوبات‌ 910 ،3تن‌، چغندر قند 676 ،115تن‌، سیب‌ 600 ،9تن‌، انگور 748 ،1تن‌، گردو 400 تن‌، عسل‌ حدود 340 تن‌ ( آمارنامه‌، 1372ش‌، 239، 243، 244، 248، 249، 264).

شغل‌ اکثر مردم‌ اقلید کشاورزی‌، دامداری‌ و باغداری‌ است‌. عدة قلیلى‌ نیز به‌ بازرگانى‌ و کار در صنایع‌ چوبى‌ از قبیل‌ منبت‌ کاری‌، قاشق‌ تراشى‌، قلمدان‌ سازی‌ و جعبه‌ سازی‌ و همچنین‌ گیوه‌ دوزی‌ اشتغال‌ دارند (تحقیقات‌ محلى‌)، ولى‌ مهم‌ترین‌ صنعت‌ دستى‌ متداول‌ در اقلید، قالى‌ و قالیچه‌ و گلیم‌ بافى‌ است‌ که‌ بنابر سرشماری‌ 1365ش‌ در 95% خانواده‌ها وجود داشته‌ است‌ ( سرشماری‌...، 13).
شبکة راههای‌ شهرستان‌ اقلید شامل‌ 493 کم راههای‌ مختلف‌ است‌.
شهر اقلید: این‌ شهر مرکز شهرستان‌ اقلید است‌ و در 30 و 50 عرض‌ شمالى‌ و 52 و 42 طول‌ شرقى‌، و در ارتفاع‌ 250 ،2متر از سطح‌ دریا قرار دارد. شهر اقلید در جلگة نسبتاً باز و کوچکى‌ قرار گرفته‌ که‌ کوهها از همه‌ طرف‌ آن‌ را احاطه‌ کرده‌اند. چنانکه‌ در شمال‌ آن‌ کوه‌ تیدَر، در خاور آن‌ مرتفعات‌ بل‌، در جنوب‌ آن‌ کوه‌ نتابى‌، و در باختر آن‌ کوه‌ معروف‌ تیمارجان‌ مشاهده‌ مى‌شود (نقشة عملیات‌). درگذشته‌ شاهراه‌ اصفهان‌ به‌ شیراز از آباده‌ به‌ اقلید و از آن‌ پس‌ به‌ جنوب‌ مى‌رفته‌ است‌ و در نتیجه‌ این‌ شهر از اهمیت‌ ارتباطى‌ و سوق‌الجیشى‌ ویژه‌ای‌ برخوردار بوده‌ است‌، تا حدی‌ که‌ آباده‌ را به‌ مناسبت‌ نزدیکى‌ بدان‌ آبادة اقلید مى‌نامیده‌اند؛ ولى‌ اکنون‌ این‌ جادة اصلى‌ از سورمق‌ که‌ در 18 کیلومتری‌ شمال‌ شرقى‌ اقلید قرار دارد، مى‌گذرد و این‌ شهر از طریق‌ سورمق‌ به‌ شاهراه‌ شمالى‌ - جنوبى‌ متصل‌ مى‌شود و از این‌ لحاظ اهمیت‌ ارتباطى‌ ایام‌ گذشته‌ را ندارد. شهر اقلید در 32 کیلومتری‌ جنوب‌ خاوری‌ آباده‌ واقع‌ شده‌، و فاصلة آن‌ تا تهران‌ 670 کم است‌ (شریف‌، 159-160). ارتباط آن‌ با جاهای‌ دیگر کشور از طریق‌ یک‌ جادة 48 کیلومتری‌ به‌ سوی‌ جنوب‌ باختری‌ است‌ که‌ آن‌ را به‌ آسپاس‌ مرتبط مى‌کند و راه‌ دیگری‌ آن‌ را در شمال‌ به‌ صغاد بهمن‌، و از آنجا به‌ ایزد خواست‌ و سمیرم‌ متصل‌ مى‌سازد ( فرهنگ‌ جغرافیایى‌ آبادیها، 10).
اقلید دارای‌ چشمه‌سارهای‌ کوهستانى‌ متعدد و آب‌ فراوان‌ و نیز رودخانه‌ای‌ است‌ که‌ از میان‌ آن‌ مى‌گذرد و اطراف‌ آن‌ را باغهای‌ پر از درختان‌ سردسیری‌ و نزهتگاههای‌ با صفا احاطه‌ کرده‌ است‌. این‌ شهر دارای‌ آب‌ و هوایى‌ معتدل‌ و مطلوب‌ است‌، به‌ طوری‌ که‌ حداکثر گرمای‌ آن‌ در تابستان‌ از 34 سانتى‌ گراد تجاوز نمى‌کند، ولى‌ سرمای‌ زمستانى‌ آن‌ تا 17 زیر صفر مى‌رسد. متوسط باران‌ سالانة آن‌ در حدود 220 میلى‌متر است‌.
کار و پیشة مردم‌ اقلید کشاورزی‌، دامداری‌، پیشه‌وری‌، بازرگانى‌، کارگری‌ و فرش‌ بافى‌ است‌. شمار دستگاههای‌ فرش‌ بافى‌ این‌ شهر را بیشتر از هزار دانسته‌اند. دو شرکت‌ بزرگ‌ فرش‌ بافى‌ در آن‌ وجود دارد. فرشهای‌ اقلید بیشتر دارای‌ طرح‌ و نقشة محلى‌ است‌ و در بازار فرش‌ به‌ نام‌ فرش‌ آباده‌ خرید و فروش‌ مى‌شود .

تحول‌ و رشد جمعیت‌ شهر اقلید را در نیم‌ قرن‌ اخیر از این‌ جدول‌ مى‌توان‌ به‌ خوبى‌ استنباط کرد:


سال‌            جمعیت‌               مأخذ

1330ش‌ 000 ،12نفر ( فرهنگ‌ جغرافیایى‌ ایران‌، 12)
1335ش‌ 809 ،11نفر ( گزارش‌...، 1)
1345ش‌ 332 ،14نفر ( آمارنامه‌، 1362ش‌، 25)
1355ش‌ 745 ،20نفر (همانجا)
1365ش‌ 984 ،29نفر ( سرشماری‌، 18)
برآورد 1372ش‌ 292 ،34نفر ( آمارنامه‌، 1372ش‌، 51)

در 1365ش‌ از 087 ،24نفر جمعیت‌ 6 ساله‌ و بالاتر شهر 2/71% با سواد بوده‌اند. این‌ جمعیت‌ در 493 ،5واحد مسکونى‌ زندگى‌ مى‌کرده‌اند که‌ 7/98% آن‌ دارای‌ برق‌، 8/97% آن‌ دارای‌ آب‌ لوله‌کشى‌ و 7/24% دارای‌ تلفن‌ بوده‌اند ( فرهنگ‌ جغرافیایى‌ آبادیها، همانجا).
تاریخ‌: شهراقلید به‌ علت‌ موقعیت‌ خاص‌ و مساعدجغرافیایى‌ - چه‌ از لحاظ استعداد فراوان‌ کشاورزی‌ و آب‌ کافى‌، چه‌ از نظر واقع‌ بودن‌ در سر راههایى‌ که‌ در گذشته‌ مناطق‌ کویری‌ داخلى‌ ایران‌ را به‌ نواحى‌ کوهستانى‌ زاگرس‌ متصل‌ مى‌کرده‌اند - از جمله‌ سکونتگاههای‌ تابستانى‌ فلات‌ ایران‌ به‌ شمار مى‌رود که‌ کاوشهای‌ باستان‌ شناسى‌ دامنه‌داری‌ را مى‌طلبد. سنگ‌ نوشته‌هایى‌ که‌ به‌ خط پهلوی‌ از دورة ساسانیان‌ در گوشه‌ و کنار آن‌ بر جا مانده‌، شاهد این‌ مدعاست‌.
بسیاری‌ از جغرافى‌دانان‌ از اقلید نام‌ برده‌اند، از آن‌ جمله‌ مى‌توان‌ به‌ ابن‌ بلخى‌ (ص‌ 124)، یاقوت‌ حموی‌ (1/339)، حمدالله‌ مستوفى‌ (ص‌ 122) و دیگران‌ اشاره‌ کرد که‌ همه‌ آن‌ را شهرکى‌ دارای‌ حصار و مسجد و منبر و هوای‌ معتدل‌ و آب‌ روان‌ و سرزمینى‌ غله‌خیز دانسته‌اند. در زمان‌ ساسانیان‌ اقلید شهری‌ از کورة استخر بوده‌ که‌ خود یکى‌ از تقسیمات‌ پنجگانة فارس‌ محسوب‌ مى‌شده‌ است‌ (مصطفوی‌، 492، حاشیة 2). ابن‌ اثیر (10/517) و ابن‌ خلدون‌ (5(1)/93) و ابن‌ بطوطه‌ (2/316) از آن‌ به‌ نام‌ کلیل‌ یاد کرده‌اند و این‌ نامى‌ است‌ که‌ هنوز در بعضى‌ لهجه‌های‌ محلى‌ منطقه‌ به‌ گوش‌ مى‌خورد. اقلید به‌ علت‌ موقعیت‌ سوق‌الجیشى‌ خود در دورانهای‌ ملوک‌ الطوایفى‌ فلات‌ ایران‌ صحنة سوانح‌ تاریخى‌ فراوانى‌ بوده‌ است‌، ولى‌ آنچه‌ بیشتر از همه‌ در تواریخ‌ آمده‌، مربوط به‌ زمان‌ شاه‌ شجاع‌، از خاندان‌ جلایریان‌ است‌. اقلید دارای‌ آثار تاریخى‌ فراوان‌ است‌؛ از آن‌ جمله‌ مى‌توان‌ از مسجد جامع‌ آن‌ نام‌ برد که‌ در دامنة شمالى‌ تپة قلات‌ بنا شده‌ است‌. تاریخ‌ بنای‌ آن‌ معلوم‌ نیست‌، ولى‌ بالای‌ درِ ورودی‌ آن‌ کتیبه‌ای‌ وجود دارد حاکى‌ از آنکه‌ مسجد در ربیع‌الاول‌ 849 به‌ وسیلة عبدالعزیز احمد بن‌ عبدالعزیز بن‌ عقیل‌ تعمیر شده‌ است‌ (شریف‌، 162). این‌ مسجد که‌ با خشت‌ و گل‌ ساخته‌ شده‌، هر چند گاه‌ یک‌ بار بر اثر بارندگى‌ و عوامل‌ دیگر ویرانیهایى‌ بدان‌ راه‌ یافته‌، و مجدداً تعمیر گشته‌ است‌ (مصطفوی‌، 2). در شبستان‌ مسجد منبری‌ ظریف‌ از چوب‌ گردو موجود است‌ و آیاتى‌ به‌ خط برجسته‌ بر آن‌ منقوش‌، و حاکى‌ از آن‌ است‌ که‌ منبر در محرم‌ 1008 ساخته‌ شده‌ است‌ .
از آثار تاریخى‌ دیگر اقلید حوضچة دختر یا حوض‌ دختر گبر است‌ که‌ پای‌ تپة قلات‌ و کنار مسجد جامع‌ قرار گرفته‌، و در سنگ‌ کنده‌ شده‌ است‌ و در کنار آن‌ کتیبه‌ای‌ به‌ خط پهلوی‌ ساسانى‌ در 21 سطر به‌ درازای‌ 2 متر و پهنای‌ 80 سانتى‌متر بر سنگ‌ نقر نموده‌اند که‌ نیازمند بررسى‌ است‌. اجمالاً مى‌توان‌ گفت‌ که‌ گودال‌ مزبور یکى‌ از استودانهای‌ دورة ساسانى‌، یعنى‌ محل‌ سپردن‌ استخوان‌ مردگان‌ بوده‌ است‌ (مصطفوی‌، همانجا؛ فرهنگ‌ جغرافیایى‌ آبادیها، 11).
اقلید دارای‌ چند زیارتگاه‌ است‌ که‌ از آن‌ جمله‌ مى‌توان‌ از بقعة امام‌زاده‌ عبدالرحمان‌ نام‌ برد: این‌ بقعه‌ در نزدیکى‌ محلة میدان‌ اقلید واقع‌ است‌ و به‌ نام‌ امام‌زاده‌ امیر عبدالرحمان‌ بن‌ عبدالعظیم‌ بن‌ امام‌ حسن‌ مجتبى‌(ع‌) مشهور است‌. تاریخ‌ بنای‌ آن‌ معلوم‌ نیست‌، ولى‌ چنانکه‌ ضریح‌ چوبى‌ آن‌ حاکى‌ است‌، در 994ق‌ مرمت‌ شده‌ است‌. علاوه‌ بر این‌ بقعه‌، زیارتگاهى‌ نیز به‌ نام‌ امام‌ زاده‌ زبیده‌ خاتون‌ در شمال‌ شرقى‌ حسین‌ آباد وجود دارد که‌ مورد توجه‌ و اعتقاد اهالى‌ است‌ .
اقلید علما و ادبا و شعرایى‌ نیز در دامان‌ خود پرورانیده‌ است‌ که‌ از آن‌ جمله‌ مى‌توان‌ از شیخ‌ عبدالعزیز اقلیدی‌، امامى‌ متبحر در فقه‌ و حدیث‌ و تفسیر نام‌ برد. از چهره‌های‌ معروف‌ دیگر اقلید شیخ‌ عبدالله‌ اقلیدی‌ است‌ که‌ عالمى‌ فقیه‌ بوده‌، و در مزار شیخ‌ کبیر تدریس‌ مى‌کرده‌، و در 615ق‌ درگذشته‌، و در خطیرة خاکستان‌ مصلّى‌ در حوالى‌ شیراز به‌ خاک‌ سپرده‌ شده‌ است‌.

+ نوشته شده در  جمعه ۲۵ آذر۱۳۹۰ساعت 22:57 PM  توسط کیمیا امانی  | 

هر گونه کپی برداری ممنوع

تــــــــــمـــــــامـــــــی عــــــکــــس های مـــــــوجـــــــود در ایـــــن وبلاگ را خــــــودم گـــــــرفته ام.
+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۹ خرداد۱۳۹۱ساعت 14:5 PM  توسط کیمیا امانی  | 

کوه بل اقلید

کوه بل:

در ادامه سلسبه کوههای زاگرس خشک به رشته کوه سفید کوه در شهرستان اقلید می رسیم که این رشته کوه غرب ، جنوب و شرق اقلید را در بر گرفته است و بلندترین قله آن بنام بل با 4050 متر ارتفاع از سطح دریا واقع در 14 کیلومتری جنوب شهر اقلید به طول جغرافیایی 52 درجه و 45  دقیقه و عرض 30 درجه  و47 دقیقه و بلندترین قله در استان فارس می باشد و هر ساله تعدادزیادی از کوهنوردان و دوستداران طبیعت از سراسر کشور و بعضی کشورهای خارجی ضمن بازدید از طبیعت زیبا و چشمه سارهای فراوان آن  ، به ارتفاعات این شهرستان بخصوص قله بل صعود می نمایند .

از ارتفاعات دیگر شهرستان اقلید :

 بر آفتاب ( 3514) ، سلمه کوه ( 3494) هیجدره کوه ( 3400 ) کوه سیب ( 3363)موسی خان ( 3338)  خرمن کوه 3239 سبر 3221و...

پوشش گیاهی این منطقه شامل ارژن ، گون ، آویشن ، جاشیر ، کما ، بیلهر ، درمنه ، کتیرا ، پیاز کوهی ، قارچ و... می باشد .

مسیرهای اصلی صعود به قله بل :

1-  دره لایشکفت ( غربی ) 

2-  دره زمستانه (شمال غربی )

3-  دره ریواس ( شما لی )

4-  چشمه لگنی ( شمال شرقی )

5-  باغ ضرغامی ( شرقی )

6-  دره سبز ( جنوبی )

7-  دره قبله ( جنوب غربی )

دره لایشکفت : مسیر مناسب و مال رو جهت صعودهای تابستانی و زمستانی است که  از ابتدای سرد آب شروع شده و به پناهگاه منتهی می شود.دیواره ای 80 متری در این دره وجود دارد که با داشتن تجهیزات  صخره نوردی قابل صعود می باشد .

دره زمستانه : صعب العبور می باشد و نیاز به امکانات بیشتری جهت صعود دارد ؛ معمولاً تابستان از این مسیر صعود می کنند و دارای گیاهان متعدد و متنوع می باشد .

دره ریواس : مسیر بسیار زیبا که به علت فراوانی گیاه ریواس به این نام معروف شده است .

چشمه لنگی : از ابتدای گردنه عصاری و چشمه لنگی شروع و به قله منتهی می شود .

باغ ضرغامی : مسیر طولانی که از باغ و چشمه ضرغامی شروع و در انتها به قله ختم می شود .

دره سبز: مسیری نسبتاً طولانی که از دشت نخود زار شروع و به پناهگاه منتهی می شود.

دره قبله : مسیری نسبتاً مناسب جهت صعود  زمستانی می باشد که از ابتدای سرداب شروع می شود و به پناهگاه می رسد .

+ نوشته شده در  شنبه ۲۶ آذر۱۳۹۰ساعت 11:2 AM  توسط کیمیا امانی  | 

چشمه رسول الله اقلید

این چشمه که درضلع جنوب غربی شهر اقلید واقع شده است یکی

ازگردشگاههای مهم این شهرستان است .چشمه محمد رسول الله ( ص) اقليد خنکاي آب خود را با يادگاري از تاريخ کهن اين ديار با صفا و بي ريا در پاي رهگذران اين ديار معنوي رها مي سازد. 

چشمه محمد رسول الله (ص) در شهر اقليد بدليل پيوستگي به تاريخ اسلام در مهد ايران زمين در نزد مردمان اين منطقه از قداستي خاص برخوردار است. 
يکي از بزرگان اقليدي معتقد است: اين چشمه به برکت نام پيامبر خدا در نزد اهالي بسيار گرانقدر است و عزت اين چشمه ريشه در اعتقادات مذهبي مردم دارد. 
نجفعلي 85 ساله مي گويد : پدران و اجداد ما از برکات اين چشمه نقلها داشتند ، همين بس که اين چشمه در خشکساليهاي گذشته هرگز کم آب و خشک نشده است. 
وي افزود: اين چشمه حدود يک هزار و 300 سال پيش در اين مسير يافت شده و حرمت زيادي در نزد مردم دارد. 
شهرستان اقليد در شمال فارس ، در دوران پيش از اسلام منطقه اي آباد بوده و پس از ظهور اسلام نيز با عبور سفيران اسلام و بويژه امام هشتم (ع) از اين مسير رونق ديگري يافته چه بسا که قديمي ترين مسجد فارس نيز در اين منطقه پابرجاست.

چشمه محمد رسول الله (ص) نيز نمادي از اين رونق است که با توجه به سرسبزي منطقه از چشم اندازهاي بي نظير طبيعي نيز بي بهره نمانده است.

فرماندار اقليد نيز مي گويد: چشمه محمد رسول الله (ص) در شهر اقليد در دل کوهي قرار دارد و از قدمت تاريخي زيادي برخوردار است. 
سيروس پاک فطرت افزود: اين چشمه آب آشاميدني بسيار خنکي دارد که مستقيما" از زير کوه بيرون مي آيد و گلوگاه اصلي چشمه دقيقا در مسير حوضچه آن است. 
وي اظهار داشت: اين منطقه بدليل جاذبه هاي گردشگري مورد توجه گردشگران زيادي است و علاوه بر آن ، اين منطقه نه تنها بعنوان تفرجگاه بلکه بعنوان پناهگاهي معنوي مورد توجه خاص مردم است. 
وي بيان کرد: در سفر اول رياست جمهوري ، چشمه محمد رسول الله (ص) بعنوان منطقه نمونه گردشگري مصوب شد. 
وي ادامه داد: متاسفانه اين منطقه در گذشته مورد بي مهري قرار گرفته بود اما در چند سال اخير شهرداري و شوراي شهر جهت ايجاد امکانات گردشگري در آن تلاش زيادي کرده اند. 
فرماندار اقليد گفت: با همکاري شهرداري و شوراي شهر ،در اطراف اين چشمه زمينهاي زيادي جهت استقرار فضاهاي سبز و رفاهي تملک شده است . 
وي اضافه کرد: در اطراف چشمه جهت اسکان مسافران سکو سازي شده و سرويسهاي بهداشتي سيار مستقر شده است. 
وي افزود: در دامنه کوه مشرف به چشمه با ايجاد فضاي سبز و آب نما محيطي جهت استفاده گردشگران فراهم شده است. 
پاک فطرت بيان داشت: در بالاي چشمه زميني جهت احداث هتل مهيا شده و مجوزهاي آن از سوي سازمان ميراث فرهنگي صادر شده و منتظر اقدام از سوي سرمايه گذاران بخش خصوصي هستيم. 
همچنين نماينده مردم اقليد در مجلس شوراي اسلامي گفت: چشمه محمد رسول الله (ص) به لحاظ سفر هشتمين اختر تابناک ولايت از اين مسير ، جايگاه ويژه اي در اعتقاد مذهبي مردم اين ديار دارد. 
ابوالقاسم رحماني افزود: از سوي ديگر با توجه به سردسير بودن منطقه ، اين چشمه در تابستان مورد توجه گردشگران بسياري است . 
وي بيان داشت: شوراي شهر و شهرداري اقليد در جهت ايجاد امکانات رفاهي در اين تفرجگاه اقدامات شايسته اي انجام داده اند. 
وي اظهار کرد: در سفر اخير استاندار فارس به منطقه ، چهار ميليارد ريال اعتبار براي توسعه فضاي مناسب و امکانات گردشگري در اطراف اين چشمه در نظر گرفته شده است. 
وي ادامه داد: همچنين يک واحد پرورش ماهي که در نزديکي ازن چشمه فعال بود و آلايندگي محيطي را براي اين تفرجگاه به دنبال داشت از سوي شهرداري تملک شده و بنا است تبديل به فضاي سبز و پارک شود. 
رحماني گفت: با هماهنگي سازمان ميراث فرهنگي ايجاد هتل و سوييتهاي خانوادگي در نزديکي اين چشمه برنامه ريزي شده که نياز به حمايت بخش خصوصي دارد.

+ نوشته شده در  شنبه ۲۶ آذر۱۳۹۰ساعت 10:34 AM  توسط کیمیا امانی  | 

حوضچه دختر گبر اقلید سند هویتی فراموش شده!

در مرکز شهر اقلید ، بر دامنه تپه ی سنگی قلات  ، یادمانی از عهد ساسانی برجای مانده که حوض دختر گبر معروف است.
حوض دختر گبر با سه پله ، یک حوض با عمق کم و کتیبه ای به خط پهلوی ساسانی به طول دو متر و عرض 88 سانتی متر یادگاری از گذشته های دور است که گفتنیهای زیادی را در دل خود دفن کرده است.
یک محقق اقلید شناس می گوید: حوضچه دختر گبر بخشی از شناسنامه و اقلید و سند هویتی آن محصوب می شود که این مهم گواهی بر قدمت تاریخی این شهرستان دارد.


سید جعفر مرتضوی گفت: این اثر تاریخی در سال 1334 پیدا شده و در زمره آثار ملی به ثبت رسیده است ، اما همانند بسیاری از آثار بدون توجه رها شده است.
وی افزود: بر اساس مدارک تاریخی این اثر مربوط به قبل از اسلام و جزیی از عبادتگاه زرتشتیان و متعلق به قلعه ای در بالای تپه بوده است.
وی ادامه داد: در آن دوران خانه حاکم اقلید بالای این قلعه قرار داشته و در روزهای عید بویژه عید نوروز این حوضچه را پر از حنا می کرده اند و دختر حاکم مقداری از حنا را بعنوان تبرک به مردم می داده است .
مرتضوی اظهار داشت : در تعبیری دیگر ، با استناد به آثار دری که در بالای آن تعبیه بوده و هم اکنون از بین رفته است ، از این اثر بعنوان قبر یاد شده که نوشته های حک شده بر آن نیز می تواند گواهی بر این مدعا باشد.
وی بیان کرد: همچنین وجود استودانهایی مربوط به زرتشتیان در بالای این تپه نیز این تعبیر را تقویت می کند.
وی معتقد است : بر اساس باورهای زرتشتیان ، این قوم مردگان خود را در بالای تپه قرار می دادند ، اگر کرکسها ابتدا چشم راست مرده را در می آوردند ، این فرد را دارای کردار نیک می دانستند و جسد وی را به استودان منتقل می کردند در غیر اینصورت جسد در همان تپه باقی می ماند.
وی گفت : حوضچه دختر گبر بدون هیچگونه حفاظی در برابر عوامل طبیعی رها شده و به مرور زمان نابود می شود.
یکی از دوستداران میراث فرهنگی در این شهرستان گفت: آثار و یادمانهای تاریخی سند هویتی ملی است که باید بعنوان میراثی ارزشمند برای آیندگان حفظ شود.
صمد پرهیزگار افزود: حوضچه دختر گبر اثر بی نظیری است که در ابتدای تپه سنگی قلات واقع شده و نیاز به حفظ و نگهداری دارد.
وی ادامه داد: این آثار تاریخی اگر در کشورهای دیگر وجود داشت با دقت نظر بیشتری حفظ می شد و از آنها در توسعه صنعت گردشگری بهره کافی می بردند .
وی اضافه کرد: میراث فرهنگی باید با ایجاد حفاظ شیشه ای کتیبه روی این سنگ را از آسیبهای ناشی از عوامل طبیعی نجات دهد و با معرفی این اثر گرد فراموشی را از چهره آن بزداید.
یک محقق اقلید شناس نیز گفت: حوضچه دختر گبر که یکی از یادمانهای دوره ساسانی و مرتبط به استودانهای بالای تپه سنگی قلات است ، مورد بی مهری قرار گرفته است.
محمد علی تدین افزود: این اثر تاریخی در باورها و اعتقادات مردم این منطقه بسیار ارزشمند و مبارک است و برخی افراد اعتقادات خاصی به آن دارند.
وی بیان کرد: از مسوولان انتظار می رود تا در حفظ و نگهداری این بناها یاری رسان مسوولان شهرستان باشند تا این یادمانهای با ارزش که بیانگر هویت تاریخی منطقه است به آیندگان سپرده شود.
رییس شورای اسلامی شهرستان اقلید گفت: حوضچه دختر گبر بدلیل بی توجهی میراث فرهنگی در معرض آسیبهای جدی قرار گرفته و هشت سطر اول کتیبه آن شکسته شده است.
حمیدرضا ثابت اقلیدی اظهار داشت: حفاریهای غیر مجاز در اطراف این اثر تاریخی نابودی آن را به دنبال دارد اما این مهم به چشم میراث فرهنگی نمی آید.
وی ادامه داد: در نزدیکی بسیاری از آثار تاریخی از گذشته حفاریهای غیر مجازی انجام شده و آثار بدست آمده به خارج از کشور منتقل شده است.
وی اضافه کرد: یگان حفاظت میراث فرهنگی دو نفر هستند که انصافا تلاش خود را می کنند اما پوشش حفاظتی وسعت هفت هزار کیلومتری شهرستان با دو نیرو امکان پذیر نیست.
فرماندار اقلید نیز معتقد است : سازمان میراث فرهنگی آنچه که شایسته حفظ و نگهداری آثار تاریخی در این شهرستان است را انجام نداده است.
سیروس پاک فطرت گفت: حوضچه دختر گبر در نزدیکی مسجد جامع اقلید ، در مرکز شهر واقع شده اما درجهت معرفی این اثر ارزشمند اطلاع رسانی انجام نشده است.
وی افزود: مسیر دسترسی به این آثار نامناسب است و باید در جهت مناسب سازی مسیر این دو اثر تاریخی و مهم تلاش شود.
وی خاطر نشان کرد: در شورای اداری شهرستان به ادارات مختلف تذکر داده شده تا از حفاریهای غیر مجاز در نزدیکی این آثار خودداری کنند و دکل های غیر مجاز نزدیک آن را به مکان دیگری منتقل نمایند.
وی بیان داشت: میراث فرهنگی می تواند با ایجاد فضایی مناسب در نزدیک این اثر تاریخی در جهت حفظ ، نگهداری و در معرض دید قرار دادن آن اثر گذار باشد.

+ نوشته شده در  شنبه ۲۶ آذر۱۳۹۰ساعت 10:22 AM  توسط کیمیا امانی  | 

کتیبه دختر گبر اقلید!

شهر اقلید مرکز شهرستان‌ اقلید است‌ و در ارتفاع‌ 2250متر از سطح‌ دریا قرار دارد. در مرکز شهر اقلید به چند تپه بر میخوریم .در پای تپه دوم امامزاده ای با گورستانی بزرگ قرار دارد. در نیمه های این تپه در صخره سنگی، حوضی تراشیده شده است که در نمای جلوی آن در قابی 160*56 سانتیمتری نبشته ای در 21 سطر عمودی حک شده است. این حوض به حوض گبر معروف است.بخشی از هشت سطر نخست نبشته آسیب دیده است.تاریخ نبشته 11-12 آبان از ششمین سال فرمانروایی یزدگرد است.با توجه به سبک قبر احتمالا این نبشته مربوط به زمان یزدگرد سوم است.این نبشته به همراه نبشته های دربند قفقاز و چند نبشته در حوالی تخت جمشید از مهمترین نبشته های پهلوی به خط شکسته با سطرهای عمودی هستند.این حوض سنگی در نبشته یاد شده دخمه نامیده می شود.هومباخ به این نتیجه رسیده که دخمه در اصل آرامگاه محصور است. به این ترتیب در حوض سنگی، یک نفر به راحتی می توانسته است با زانوی جمع شده دفن شده باشد.در روزگاری این حوض سرپوشی از تخته سنگ داشته است. این کتیبه قدیمی ترین کتیبه سنگ مزار کشف شده در ایران به خط پهلوی است .

 ترجمه متن    این دخمه
    .......
    بابکان
    یکم
    ....
    ......
    ......
    زرتشتیان
    وبیشاپور

    مرزبان فرمود
    ساختن و این ماه
    آبان در 
    سال 6 یزدگرد
    شاهان شاه
    وروزخور به بخت
    شدوروز ماه
    تنی به این آیین را
    به دخمه نهاده و
    خواسته(ای) به ارزش
    12000 مزد
    فرمود دادن


+ نوشته شده در  شنبه ۲۶ آذر۱۳۹۰ساعت 9:31 AM  توسط کیمیا امانی  | 

مسجد جامع اقلید - قدمت بیش از ۸۰۰ سال

مسجد جامع اقلید بیانگر هویت فرهنگی و مذهبی فارس 
اقلید در منابع تاریخی از آن به نام "کلیل" به معنی کلید یاد شده و در متون تاریخی به "کلید گشودن فارس" لقب گرفته است.
در شهرستان اقلید آثار و یادمانهایی از گذشته های دور بجای مانده که بر ردی از تمدن ایران باستان تاکید دارد و یادمانهای ارزشمند اسلامی آن نشان از هویت فرهنگی و مذهبی این شهر را با خود حفظ کرده است.
مسجد جامع اقلید یکی از مساجد قدیمی ایران است که از گذشته های دور مکانی مقدس بوده و یکی از شاخصه های هویت مذهبی این شهر محسوب می شود.
این مسجد علاوه بر عظمت معنوی ، با دو نهر جاری از دو چشمه متفاوت ، ابهت طبیعی ویژه را در برگرفته است.
مسجد جامع اقلید علاوه بر قدمت هزار ساله و معماری زیبای اسلامی ، یادمانهای هنری و تاریخی ارزشمندی را در خود نگه داشته است.
کتیبه چوبی مسجد جامع اقلید که حکایت از تعمیر و مرمت این مسجد در سال 849 هجری قمری دارد و به گفته بزرگترهای اقلیدی پیش از این در دیواره مسجد نصب بوده ، هم اکنون در سر در ورودی مسجد جای گرفته است.
منبر زیبا ، بی نظیر و منبت کاری شده مسجد که از چوب گردوی نفیس ساخته شده ، یادگاری از هنرمندان دوره صفویه در سال 1008 هجری قمری است که نه تنها به لحاظ هنری بلکه به لحاظ میراثی و تاریخی بسیار ارزشمند است.
یک نویسنده و محقق اقلید شناس می گوید: مسجد جامع اقلید که یکی از آثار بی نظیر اسلامی در شهرستان اقلید است به لحاظ معنویت و تقدس ، این مسجد یکی از دلایل مهم هویت مذهبی شهر محسوب می شود.
به گفته محمد علی تدین، منبر مسجد جامع که به لحاظ هنری از ویژگیهای خاصی برخوردار است یکی از میراث با ارزش اقلید است که با ارتفاع دو متر و منبت کاریهای بسیار نفیس بر روی چوب گردو ساخته شده است.
وی افزود: منبر مسجد جامع اثر بی بدیل محمد بن عقیل اقلیدی ، هنرمند توانای این خطه است که با توجه به ارزش هنری و تاریخی آن ، باید این اثر برای آیندگان حفظ و نگهداری شود .
وی بیان کرد: نمونه این منبر در یکی از مسجدهای اصفهان وجود دارد که بر اساس مدارک موجود سازنده این دو منبر یک هنرمند است.
وی ادامه داد: همچنین کتیبه مسجد جامع اقلید یکی دیگر از آثار با ارزش فرهنگی است که در سر در بیرونی مسجد نصب شده و هیچگونه حفاظی بر روی آن تعبیه نشده است.
وی اضافه کرد: این آثار ارزشمند که می توان گفت به حال خود رها شده اند ، جهت مانایی و پایداری برای گویایی هویت فرهنگی و مذهبی شهرستان به نگاه ویژه مسوولان نیاز دارند.
یکی از دوستداران میراث فرهنگی در اقلید گفت: علاوه بر قدمت مسجد جامع اقلید ، منبر ، کتیبه و سنگ های تاریخی موجود در مسجد از ارزش میراثی بالایی برخوردار هستند.
بهمن شریف زاده افزود: منبر مسجد جامع در اثر بی توجهی و به هیچ انگاری در حال نابودی است ، بر روی چندین قسمت از این منبرآثار سوختگی نمایان است.
وی بیان داشت : در تعمیرات اخیر مسجد از این منبر بعنوان نردبان برای رنگ کردن سقفها استفاده شده که چند پله آن خراب شده و آثار رنگ بر روی آن مشاهده می شود.
به گفته وی ، کتیبه ارزشمند مسجد ، در برابر نور آفتاب ، باران ، سرما و گرما بی رمق شده و نیاز به حفاظت دارد.
وی ادامه داد: اگر این کتیبه باید در جای کنونی ماندگار باشد باید با حفاظی شیشه ای پوشیده شود تا بیش از این از بین نرود در غیر اینصورت باید به جایی دیگر از مسجد منتقل شود.
وی اضافه کرد: چندین سنگ تاریخی در بدنه دیوارهای ورودی مسجد تعبیه شده که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
رییس شورای اسلامی شهرستان اقلید معتقد است : متاسفانه در بخش حفاظت ، مرمت و نگهداری آثار تاریخی در این شهرستان تلاشی نشده است.
حمید رضا ثابت اقلیدی می گوید: آثار تاریخی بیانگر هویت یک منطقه است ، اما بسیاری از آثار در این شهرستان هنوز شناسنامه فرهنگی ندارند و برخی آثار که ارزش ملی دارند به ثبت نرسیده اند.
وی برخی آثار را فراموش شده عنوان می کند و مسجد جامع را یکی از این آثار می داند و خواستار توجه ویژه مسوولان میراث فرهنگی به این مهم است.
امام جمعه اقلید مسجد هزار ساله جامع اقلید را مایه برکت معنوی و مذهبی شهرستان قلمداد می کند و می گوید: این مسجد نشانه مذهبی بودن این شهرستان از گذشته های دور است.
حجت الاسلام شیخ محمد صادق طالبی ، وجود دو نهر آب در این مسجد ، وجود آثار بی نظیر کتیبه ، منبر و سنگ قبرهای تاریخی در آن را یکی از توانمندیهای مسجد جامع به عنوان جاذبه گردشگری مذهبی عنوان می کند.
نماینده میراث فرهنگی می گوید: حدود یکصد اثر تاریخی در شهرستان اقلید شناسایی شده که تاکنون 45 اثر به ثبت رسیده است .

+ نوشته شده در  جمعه ۲۵ آذر۱۳۹۰ساعت 22:50 PM  توسط کیمیا امانی  | 

جاده ولایت

برسردرورودی بنائی محقردرساحل شرقی رود مارون و به فاصله کمی در غرب کارخانه سیمان بهبهان یک بیت شعر با متن ذیل جلوه گر است.
گرمیسر نشود بوسه زنم پایش را هر کجا پای نهد بوسه زنم جایش را
شاعردرپی کیست تا برپایش بوسه زند؟
درمجاوربنای موردنظرآثارپلی که پیونددهنده ساحل شرقی به ساحل غربی رود مارون بوده مشهود است ، کمی پائین تربنای دیگری که به حمام شباهت دارددیده می شودوبا فاصله ای نه چندان دورودرجنوب این منطقه آثارشهری کهن وپلی دیگر پژوهشگران را به تونل تاریخ رهنمون می سازد.
دشت شرقی را نرگس زارمی نامند وتنگ تکاب که رشادتهای آریوبرزن سردارایرانی و همرزمانش در نبرد با اسکندررادرسینه خود حفظ نموده است در شمال و بغ بغان (خدای خدایان عهد باستان ) درغرب منطقه ودر کوهپایه های زاگرس قراردارد.
باستان شناسان به سال 1361 هجری – شمسی با کشف گورکتین هوتران فرزند پادشاه عیلامی که درهزاره دوم پیش از میلاد مسیح سلطنت می کرده همراه با جام ارجان وحلقه قدرت ، قدمت تاریخی منطقه را به هزاره دوم پیش از میلاد مسیح متصل ساختند.
پل وحمامی که به آن اشاره شد به عهد ساسانیان با سنگ و ملات گچ ساخته شده وبنائی که شاعرخود را به بوسیدن زمین آن وعده داده است قدمگاه آقا علی ابن موسی الرضا (ع) می باشد که به عهد دیلمیان بنا شده ودرطول تاریخ هرزمان که به تخریب کشیده شده تعمیری نه چندان اساسی درآن صورت گرفته است.
شهرکهن ارگان یا ارجان تا قرن چهارم هجری – قمری پا برجا بود و پس از تخریب سد مارون و پائین افتادن سطح آب رود مارون و حملاتی که توسط مهاجمان به عمل آمد از سکنه خالی شد و ساکنانش به بهبهان کوچ نمودند.
بهو به معنای کوشک وآن قصروعمارتی عالی است که در بیرون شهر و در میان باغ و بوستان بنا گشته باشد و بهبهون یعنی بهترین کوشک و همچنین به منطقه ییلاقی عشایر نیز بهبهو گویند.
درغرب بهبهان ودرکوهپایه های زاگرس ، جایگاهی وجود داردکه به بغ بغان (خدای خدایان عهد باستان ) تعلق دارد ، که با گویش محلی ، بعبعو گفته می شود.
شاید دراثرتکراربه بهبهو یا بهبهان تغییرنموده است
بعدازقدمگاه ارجان وتارسیدن به ابر کوه جاده ولایت را از مسیرهای مختلف دنبال می نمائیم.
درهیچ یک ازمنابع متقدم و متأخربه عبورکاروان امام (ع) ازشهرشیراز اشاره ای نشده است ، زیرا علاوه بربعد مسافت ، رجاء ابن ابی ضحاک درعبور از مسیرهای خاص که امام (ع) را ازشیعیان دور بدارد سعی وتلاش می نمود.
در تاریخ آمده است ، به آن هنگام که اسکندرمقدونی برتنگ تکاب وارد گشت ، سرداری دلیر به نام آریوبرزن را به انتظارخود دید ، گروهی برتنگه با شمشیرآخته ایستاده بودند وگروهی برفرازمعبرسنگها را می غلطانیدند و سپاه مقدونی را به زیرگرفته وگروهی دیگر با فلاخن وتیروکمان عرصه را بر اسکندرتنگ نموده بودند.
چوپانی به دست اسکندراسیربود ، درمقابل آزادیش راهی از بیراه بدو نمود واسکندربه پشت سپاه ایران راه یافت وآن شد که نمی بایستی بشود.
در شرایط کنونی که سد مارون ساخته شده عبورازتنگ تکاب دشواراست
امابدان زمان محدودیتی برای کاروان وجود نداشته و عبورازدهدشت ،لنده ، مارگون ، بی بی خاتون ، سی سخت تا رسیدن به تل خسرو (یاسوج) و ازآنجا به سوی اقلید از مسیر سده پیش بینی می شود و شاید قدمگاه سده مکانی دیگر است که در این مسیر پذیرای قدوم آن امام همام بوده باشد.
+ نوشته شده در  جمعه ۲۵ آذر۱۳۹۰ساعت 22:47 PM  توسط کیمیا امانی  | 

شناسایی آثار 7 هزارساله در اقلید

شواهد پیش از تاریخ در تپه مِهر‌علی ‌فارسی کشف شد

خبرگزاری میراث فرهنگی _ میراث استان ها _کشف مُهر و اثر مُهر به همراه بقایایی از معماری خشتی و تعداد بی‌شماری سفال و استخوان‌های جانوری، سکونت انسان پیش از تاریخ را در تپه مِهر‌علی‌فارسی واقع در پشت سد ملاصدرا ثابت می‌کند.
«عزیزالله رضایی»، سرپرست هیات کاوش در این تپه باستانی با اعلام این موضوع به میراث خبر گفت: «از ابتدای مرداد امسال؛ کاوش روی تپه پیش از تاریخ مهرعلی‌فارسی آغاز شد که در همان ابتدا قدمت این تپه باستانی تا دوره "لپویی" (هزاره چهارم پیش از میلاد) و دوره "باکون" (هزاره پنجم پیش از میلاد) اثبات شد. این در حالی است که با ادامه آبگیری سد ملاصدرا؛ این محوطه باستانی غرق می‌شود.»
وی در ادامه گفت: «تا کنون مُهر، اثر مُهر، بقایایی از معماری خشتی و تعداد بی‌شماری سفال و استخوان‌های جانوری در این تپه باستانی یافت شده است که به دوره‌های نام‌برده مربوط می‌شود. این آثار همچنین بیانگر آن است که انسان در طول مدت زیادی روی تپه سکونت داشته است و باستان‌شناسان به امید یافتن دوره‌های قدیمی‌تر کاوش روی تپه را ادامه می‌دهند.»
تپه مِهر‌علی‌فارسی درست در آخرین نقطه آبگیری سد ملاصدرا واقع شده  است و در صورتی که این سد تراز آب را کمی پایین‌تر می‌آورد این تپه باستانی غرق نمی‌شد.
هم‌اکنون آبگیری سد ملاصدرا آغاز شده و بخش‌هایی از سطح تپه نیز زیرآب رفته است. باستان‌شناسان تلاش می‌کنند تا با ادامه کاوش این تپه باستانی را نجات دهند.
رضایی در مورد کاوش روی این تپه باستانی به میراث خبر گفت: «طی ماه گذشته مجوز کاوش روی این تپه باستانی صادر شد اما از آنجایی که تامین هزینه کاوش روی تپه به عهده وزارت نیرو است و این وزارت‌خانه نیز تامین اعتبار نمی‌کرد، کاوش به مدت یک‌ماه به تعویق افتاد. این فرصت یک ماهه می‌توانست بسیار مثمر ثمر باشد زیرا اکنون با سرد شدن هوا، هیات باستان‌شناسی قادر به ادامه کاوش نیست و احتمالا تنها تا پایان شهریور   کاوش‌ها ادامه دارد.»
تپه باستانی مِهر‌علی‌فارسی در شمال استان فارس و در نزدیکی شهر اقلید و سده، و در پشت سد ملاصدرا واقع شده است.
 به علت فقدان محوطه‌های پیش از تاریخی در استان فارس، وجود چنین تپه‌هایی برای شناسایی این دوره باستانی بسیار مهم است.

+ نوشته شده در  جمعه ۲۵ آذر۱۳۹۰ساعت 22:45 PM  توسط کیمیا امانی  | 

عکس های از منطقه گردشگری و آبشار تنگ براق اقلید

+ نوشته شده در  جمعه ۲۵ آذر۱۳۹۰ساعت 22:42 PM  توسط کیمیا امانی  | 

سنگ نبشته تنگ براق

در تَنگ بُراق  رودخانه ای دیواره کوه را بریده و شکافی با دیواره هایی عمودی به پهنای چهل متر و در حدود صد متر بلندی در کوه بوجود آورده است.این جایگاه پر سایه با آب گوارا و چشم انداز زیبا سبب شده است تا شاپور در اینجا به استراحت بپردازد. قسمتی از نبشته از دل صخره کنده شده است و نزدیک شیب تند کنار رودخانه افتاده است.در پایین شکاف دره چشم به قطعه سنگ عظیم ایستاده ای می افتد که هدف تیر یاد شده در نبشته است.قطر سنگی که نوشته روی آن قرار دارد حدود دو متر است.روی سنگ دو نبشته به دو زبان فارسی میانه و پارتی اشکانی دیده میشود.متن هر دو واحد است .

متن کتیبه تنگ براق و ترجمه آن : 

ترجمه :
  1. این تیر اندازی من،بغ مزدیسن،شاپور شاهان
  2. شاه ایران و انیران است، که چهره از یزدان دارد،پسر
  3. بغ مزدیسن،اردشیر شاه شاهان ایران،که چهر از
  4. یزدان دارد،نوه بغ بابک شاه،وما هنگامی که این تیر را پرتاب کردیم، پس ما
  5. آن را پیش شهریاران و واسپوهران و بزرگان و آزادان پرتاب کردیم و
  6. از این سنگ چین،تیر به آن سنگ چین افکندیم،اکنون هر که نیودست
  7. است،آن تیر از این سنگ چین به آن سنگ چین
  8. پرتاب کند،سپس کسی که تیر به آن سنگ چین افکند
  9. او نیودست است

+ نوشته شده در  جمعه ۲۵ آذر۱۳۹۰ساعت 22:37 PM  توسط کیمیا امانی  | 

کتیبه تنگ براق

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس اعلام کرد:
تنگ براق در آستانه انتخاب سرمایه‌گذار است

خبرگزاری فارس: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس اعلام کرد: این سازمان اقدام به مطالعات امکان‌سنجی منطقه نمونه گردشگری تنگ براق کرده و هم‌اکنون در آستانه انتخاب سرمایه‌گذار است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس این سازمان در راستای تحقق مصوبات سفر نخست ریاست جمهور و هیئت دولت به استان فارس اقدام به مطالعات امکان سنجی این منطقه نمونه گردشگری به‌عنوان یکی از مناطق 60 گانه نمونه گردشگری استان کرده است و هم‌اکنون با پایان یافتن این مطالعات در آستانه انتخاب سرمایه‌گذار است.
در مسیر اقلید به آسپاس تنگه‌ای است به‌نام تنگ براق که رودخانه‌ای پر خروش در آن جریان دارد.
در قسمت بالای این تنگه برروی کوه کتیبه‌ای به‌خط پهلوی حجاری شده است و در بالای این کتیبه غار زیبایی است که چشمه‌های آب از آن جوشان است و به‌واسطه آب فراوان و هوای معتدل سر سبز و خرم است.
روستای تنگ براق از نظر تقسیمات کشوری در دهستان دژکرد از بخش سده شهرستان اقلید قرار دارد.
فاصله روستا تا مرکز شهرستان اقلید 95 کیلومتر و تا مرکز استان 205کیلومتر است.
این شهرستان از نظر آب و هوایی در گروه اقلیمی معتدل و مرطوب قرار می گیرد.
اگر قرار باشد که جلوه‌های طبیعی استان فارس رتبه‌بندی شوند بدون تردید چشم‌انداز بدیع این گذرگاه آب از فراز دامنه‌های غربی تنگ براق در ردیف زیباترین جلوه‌های طبیعت استان فارس خواهد بود.
وجود منابع غنی آب رود کر، آبشار براق و چشمه‌های جوشان و شرایط مساعد کشاورزی و باغداری این منطقه بهترین دلایل شکل‌گیری این سکونتگاه است.
وجود برخی از آثار باستانی در فاصله 500 متری روستا و در نزدیکی دهانه آبشار براق نیز نشان‌دهنده اهمیت تاریخی منطقه است. 

اقتصاد این منطقه بر پایه فعالیت‌های بخش کشاورزی و دامداری استوار است.
زراعت، باغداری، جنگلداری، شکار و ماهیگیری را می‌توان از مشاغل مردم منطقه دانست.
گندم، جو، لوبیا، برنج، نخود، سیب، گردو، هلو و انگور محصولات عمده کشاورزی منطقه است.
زبان رایج مردم این منطقه فارسی است و به‌خاطر وجود طوایف عمله و کشکولی، زبان ترکی قشقایی و عرب باصری نیز رایج است که تعدادی از این عشایر هم بعضاً در منطقه ساکن هستند.
به‌دلیل آب و هوای مناسب و معتدل تنگ براق، در دوره ییلاق عشایر زیادی به این منطقه کوچ می‌کنند که می‌تواند به‌عنوان یک جاذبه فرهنگی گردشگران علاقه‌مند را جذب کند.
ازجمله صنایع دستی عشایر این منطقه می‌توان به بافت قالی، گلیم، گبه، انواع فرش‌های بی‌بی باف، وزیر مخصوص، ماهی درهم، ناظم کشکولی و انواع جاجیم‌ها اشاره کرد که در منازل توسط زنان تولید می‌شود.
آب شرب روستای تنگ براق از چشمه‌ای در ارتباط با آبشار تأمین می‌شود.
آب این چشمه کیفیت بسیار مطلوبی دارد.
همه واحدهای مسکونی روستای تنگ براق به شبکه سراسری برق متصل هستند.
در روستای تنگ براق اشتراک خانگی تلفن وجود ندارد و امور مخابرات و ارتباطات تلفنی روستا توسط دفتر مخابراتی صورت می‌گیرد اما امکان استفاده از تلفن‌های همراه در روستا نیز وجود دارد.
طبق پهنه‌بندی کلان طبیعی استان فارس که در طرح جامع گردشگری استان فارس انجام شده است، در محدوده جغرافیایی شمال استان فارس پهنه تنگ تیر، رودخانه کر، تنگ براق، مارگون، تنگ ششپیر، پهنه ملی است اما قابلیت بین‌المللی شدن را دارند.
کوهنوردی، غارنوردی، صخره نوردی، تحقیق و پژوهش، توریسم کوچ، توریسم آداب و رسوم و نمونه‌هایی از زمینه‌های فرعی جاذبه‌های اکوتوریستی منطقه است.
مهمترین جاذبه طبیعی منطقه که از نظر طبیعت بسیار زیبا و سحرانگیز است تنگه‌ای است به‌نام تنگ براق که کوهستان، جنگل، رودخانه، مرتع و حیات وحش را یکجا در خود جای داده است. 

این تنگه در بهار و تابستان با آب و هوایی خوش و طبیعتی دل انگیز، گردشگران بسیار زیادی را از استان فارس و استان‌های همجوار به‌خود جلب می‌کند.
بنابر اظهار مسئولان محلی روزانه یکهزار و 500 نفر گردشگر از این منطقه بازدید می‌کنند.
آبشار تنگ براق به‌عنوان یک جاذبه قوی اکوتوریستی به فاصله کمی در بخش جنوب شرقی روستا قرار گرفته است.
این آبشار در ایام تعطیل به‌خصوص در فصل تابستان مورد بازدید عده‌ای کثیر از گردشگران قرار می‌گیرد.
به‌دلیل آب و هوای مناسب و معتدل منطقه تنگ براق در دوره ییلاق طوایف عمله و کشکولی ایل قشقایی و عرب باصری به این منطقه کوچ می‌کنند. کوچ این طوایف در تابستان‌ها می‌تواند به‌عنوان یک جاذبه قوی اکوتوریستی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. با احداث تأسیسات و امکانات و خدمات مناسب برای گردشگران داخلی با درآمد پائین و متوسط و تسهیلات و خدماتی نظیر ویلاهای لوکس، هتل، تله کابین، پیست اسکی، تفریحات مرتبط با شکار، ورزش‌های آبی و کوهستانی، احداث هتل یا مهمانپذیر، تجهیزات و لوازم گردشگری، تسهیلات تفریحی و ورزشی نظیر استخر، سونا و نیز ورزش کوه‌نوردی و صخره نوردی، باغ پرندگان، احداث کمپینگ برای استراحت گردشگران در چادر یا آلاچیق پارکینگ عمومی و... می‌توان زمینه حضور گردشگران از طبقات مختلف اجتماعی را در این منطقه نمونه گردشگری شاهد بود.
راه دسترسی به منطقه نمونه گردشگری تنگ براق آسفالت است، اما معابر درون روستا خاکی است.
از روستا تا منطقه تنگ براق در حدود 50 متر پیاده‌روی دارد.
کوهستان صخره‌ای منطقه قابلیت جذب صخره نوردان و آب زلال و خروشان این منطقه مناسب برای تفریحات و سرگرمی‌های آبی است. + نوشته شده در  جمعه ۲۵ آذر۱۳۹۰ساعت 22:33 PM  توسط کیمیا امانی  | 

امام زادگان و بقاع متبرکه و بناهای تاریخی اقلید

امام زادگان و بقاع متبرکه

۱- امامزاده عبدالرحمن واقع در اقلید فرزند امام حسن مجتبی

۲- امامزاده زبیده خاتون واقع در اقلید از فرزندان امام محمد باقر

۳- امامزاده زینب خاتون خواهر امامزاده زبیده خاتون واقع در اقلید از دختران امام محمد باقر

۴- امامزاده سید محمد واقع در روستای کافتر فرزند حضرت ابوالفضل

۵- امامزاده  اسماعیل واقع در روستای امامزاده اسماعیل از نوادگان امام موسی

۶- امامزاده اسدالله  واقع در شولان از نوادگان ائمه

۷- امامزاده زید علی واقع در روستای محمد آباد از نوادگان امام موسی کاظم

۸- امامزاده ابراهیم واقع در خنجشت از نوادگان امام موسی کاظم

۹- امامزاده جعفر  واقع در روستای بازبچه از نوادگان ائمه

۱۰- امامزاده  شاه نجف واقع در روستای جدول نو از نوادگان ائمه

۱۱- امامزاده  شاهزاده ابراهیم واقع در حسن آباد از نوادگان ائمه

۱۲- امامزاده  شمس الدین محمد واقع در دژکرد فرزند امام موسی کاظم

۱۳- امامزاده  عباس علی واقع در کوشک زر از نوادگان ائمه

بقعه های زیر مورد توجه مردم است

۱- بقعه سید ابوالحسن اقلید

۲- بقعه پیر محمود اقلید

۳- بقعه سید محمد قلعه سید محمد اقلید

۴- بقعه بابا شیخ احمد روستای بابا شیخ احمد

۵- بقعه شاه غیب در روستای آسپاس

بناهای  تاریخی

۱- تپه و کتیبه کوشک زر ، مربوط به هزاره های اول تا پنجم قبل از میلاد

۲- تل ده ورون خنجشت ، قدمت تاریخی اسلام

۳- تل چشمه دزدون ، هزاره قبل از میلاد

۴- حمام پهلوانی ، زمان قاجاریه

۵- قلعه شهر آشوب ، بخش حسن آباد مربوط به زمان زندیه

۶- کاروانسرای شاه عباسی ، مربوط به زمان صفویه

۷- کتیبه کوه بل

بیش از ۸۰ اثر تاریخی دیگر  نیز در شهرستان اقلید وجود دارد

+ نوشته شده در  جمعه ۲۵ آذر۱۳۹۰ساعت 22:6 PM  توسط کیمیا امانی  | 

گالری تصاویر

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲۴ آذر۱۳۹۰ساعت 23:16 PM  توسط کیمیا امانی  |